Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.tsl.info.pl firma TSL Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: Inżynierska 2A, 20-484 Lublin, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 563-23-01-974, świadcząca usługi drogą elektroniczną za
pośrednictwem serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony tsl.info.pl w przypadku:

 • skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego, formularza rekrutacyjnego i formularza reklamacyjnego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 • zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Pozostałe dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych tj. CV (dotyczy tylko formularza rekrutacyjnego)

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawy prawne żądania użytkownika:

 • Dostęp do danych
 • Sprostowanie danych
 • Usunięcie
 • Ograniczenie przetwarzania
 • Przeniesienie danych.
 • Sprzeciw
 • Cofnięcie zgody

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: webmaster@tsl.info.pl.

W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. PLIKI „COOKIES”

Szczegółowe informacje zostały zawarte poniżej w części  „Polityka Cookies

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Polityka Cookies


Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do
danych na urządzeniach użytkowników korzystających z serwisu do celów
świadczenia usług drogą elektroniczną przez administratora serwisu.


§ 1 Definicje
• Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.tsl.info.pl
• Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub
usługobiorców Administratora
• Administrator – firma TSL Sp. z o.o., prowadząca działalność pod
adresem: Inżynierska 2A, 20-484 Lublin, o nadanym numerze identyfikacji
podatkowej (NIP): 563-23-01-974, świadcząca usługi drogą elektroniczną za
pośrednictwem serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do
informacji w urządzeniach użytkownika
• Użytkownik – osoba fizyczna, dla której administrator świadczy usługi
drogą elektroniczna za pośrednictwem serwisu.
• Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za
pośrednictwem, którego użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu
• Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików
zamieszczanych na urządzeniu użytkownika.


§ 2 Rodzaje Cookies
• Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia
użytkownika przez system teleinformatyczny serwisu
• Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia
użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych
• Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia
użytkownika przez serwis lub serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji
danego urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia
użytkownika.
• Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia
użytkownika przez serwis lub serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego
usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji
urządzenia chyba że konfiguracja urządzenia użytkownika jest ustawiona na
tryb usuwanie plików cookie po zakończeniu sesji urządzenia.


§ 3 Bezpieczeństwo
• Mechanizmy składowania i odczytu – mechanizmy składowania i odczytu
cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Przeniesienie na
urządzenie użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest
praktycznie niemożliwe.• Cookie wewnętrzne – zastosowane przez administratora cookie wewnętrzne
są bezpieczne dla urządzeń użytkowników
• Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików cookie pochodzących od
partnerów serwisu administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista
partnerów zamieszczona jest w dalszej części polityki cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki cookie
• Usprawnienie i ułatwienie dostępu do serwisu – Administrator może
przechowywać w plikach cookie informacje o preferencjach i ustawieniach
użytkownika dotyczących serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć
świadczenie usług w ramach serwisu.
• Marketing i reklama – Administrator oraz serwisy
zewnętrzne wykorzystują pliki cookie do celów marketingowych oraz
serwowania reklam użytkowników.
• Dane statystyczne – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystuje
pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak
np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń użytkowników czy statystyki
zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania
serwisu.


§ 5 Serwisy zewnętrzne
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą
zamieszczać pliki cookie na urządzeniach użytkownika:
• Google Analytics, Google maps.


§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na urządzeniach użytkownika przez serwis i serwisy zewnętrzne
• Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić
ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych
zapisanych plików cookies
• Informacje o sposobie wyłączenia plików cookie w najpopularniejszych
przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na
stronie: jak wyłączyć cookie.
• Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej
pory pliki cookie korzystając z narzędzi urządzenia użytkownika za
pośrednictwem którego użytkownik korzysta z usług serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu
• Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookie na urządzeniu użytkownika
może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji serwisu.
• Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo
działające funkcje serwisu w przypadku gdy użytkownik ograniczy w
jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookie.§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
• Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej polityki
cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
• Wprowadzone zmiany w polityce cookie zawsze będą publikowane na tej
stronie.
• Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji polityki cookie.